2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) .
Šis tiesioginio taikymo teisės aktas lėmė plačios apimties asmens duomenų apsaugos reformą Europos Sąjungoje ir įstaigų, įmonių, organizacijų poreikį iš esmės naujai sukurti asmens duomenų apsaugos politikas.

Profesionali
konsultacija BDAR
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) ir kitais teisiniais klausimais.

Jūsų veiksmus apskundė Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai? Kreipkitės ir drauge spręsime!

NORINT PASIEKTI DIDELĘ SĖKMĘ, VISADA REIKALINGOS TAM TIKROS PRIEMONĖS.

OSKARAS VAILDAS


document, agreement, documents-428331.jpg

Jeigu norite žinoti, kokius privalu dokumentus turėti, kad atitikti BDAR, pateikiamas sąrašas:

APIE BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO ATITIKTĮ

Mažai kas šiuo metu savo tiesioginėje veikloje dirba be asmens duomenų. Todėl jeigu nors mažiausias įtarimas, ar darote viską gerai, SKAMBINKITE. Konsultuoju  mažas ir labai mažas įmones, bei organizacijas (turinčias iki 50 darbuotojų), kokią dokumentaciją privaloma turėti, norint, kad įmonė atitiktų  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. 

Jeigu Jūs vykdote el.prekybą internetu, Jūs esate progimnazijos ar gimnazijos, muziejaus, sveikatos prežiūros įstaigos,  transporto ar kt.logistikos padaliniai, ar pan. ir t.t., turite atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. 

KONSULTUOJU valstybinių (biudžetinių) įstaigų, valstybės įmonių ar organizacijų duomenų apsaugos pareigūnus, arba asmenys, kuriems skirta funkcija užtikrinti  asmens duomenų apsaugą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Jums galiu profesionaliai paruošti:

Bendruosius dokumentus:

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų formos; Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; Poveikio duomenų apsaugai vertinimą;

Balanso testus;
Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką;

Privatumo politiką.Dokumentus, susijusius su darbuotojais:

Darbuotojų informavimo apie asmens dumenų tvvarkymą dokumentus, Informacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėjimo kontrolės tikslu tvarkas, Darbuotojo sutikimų formas dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu ir kt.; Kandidatų sutikimo formas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dokumentus, susijusius su klientais:

Privatumo politikas; Sutikimų formas dėl tiesioginės rinkodaros; Atmintinės dėl tiesioginės rinkodaros; Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkas.

Dokumentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais:

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašus; Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus formas; Asmens duomenų saugumo pažeidimų registro formas;

Pranešimų Valstybinei duomenų apsaugos insekcijai formas.

Kitus lokalius teisinius dokumentus:

Įsakymus dėl prieigos teisių; Sutikimus dėl foto nuotraukų naudojimo reklaminėje veikloje; Vaizdo stebėjimo taisyklės; Informavimo apie vaizdo stebėjimą tekstus ir kt.

BDAR ATITIKTIS teikia šias paslaugas

Profesionali teisininkė

Konsultaciją ir visus būtinus teisinius dokumentus paruoš bei pateiks ilgametę teisinio darbo patirtį, įskaitant ir teisminius procesus, sukaupusi teisininkė. 

Duomenų apsaugos pareigūno ir kibernetinio saugumo eksperto kvalifikacija

Jums konsultaciją teiks teisininkė, turinti duomenų apsaugos pareigūno ir kibernetinio saugumo eksperto kvalifikaciją. 

BDAR

Teisinis auditas įvertinant BDAR atitiktį

Labai svarbus etapas, kurio metu identifikuojamos duomenų tvarkymo rizikos, išaiškinami duomenų tvarkymo tikslai, įvertinama, ar reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas, taip pat idenfifikuojama, kaip užtikrinti duomenų saugojimą ir sunaikinimą. Nustatomi korekciniai veiksmai.

Konsultacija BDAR klausimais

Teikiama konsultacija asmens duomenų apsaugos klausimais, siekiant apsaugoti jautrius asmens duomenis ir sukurti BDAR atitiktį Jūsų įstaigai, įmonei.

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Įvertinama, ar kyla pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną, bei suteikiama išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslauga pagal Jūsų įstaigos, įmonės poreikius.

BDAR atitikties dokumentų rengimas

Pagal įstaigos, įmonės specifiką rengiame visus būtinus lokalius (vidinius) duomenų apsaugos įgyvendinimo dokumentus.

BDAR Paslaugos

Jeigu Jūsų įmonėje dirba  iki 50 darbuotojų, turite interneto svetainę, renkate bet kokius klientų ar savo darbuotojų asmens duomenis, vykdote vaizdo stebėjimą, tačiau neturite apsibrėžę duomenų apsaugos taisyklių, tuomet BDAR atitiktis Jums labai reikalinga!

Jeigu Jūs paskirtas duomenų apsaugos pareigūnu valstybinėje įstaigoje (įmonėje) ar esate atsakingas už amens duomenų apsaugą, tuomet BDAR atitiktis Jums labai reikalinga!

Privatumo politikos dokumentai

Parengiami privatumo politikos aprašai ir dokumentai įstaigoms, įmonėms, bei jų internetinėms svetainėms.

Darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės

Parengiami lokaliniai teisės aktai, kurie būtini priimant naujus darbuotojus. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisykle ir kt.

Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai pagal BDAR

Konsultuojama ir parengiama pagal poreikį įmonėje , įstaigoje dirbančių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikos ir kt.

Vaizdo stebėjimo taisyklės

Parengiame poveikio duomenų apsaugai vertinimą naudojant vaizdo ar garso įrašus, naudojimui skirtas duomenų subjektų sutikimų formas ir kt.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės, prašymo formos, sutikimai

Parengiame naudojimui skirtas duomenų subjektų sutikimų formas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo ir pranešimo apie juos tvarkos

Rengiame asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo ir pranešimų apie juos tvarkas. Taip pat reagavimo į informacijos saugumo incidentus tvarkos aprašus.

Duomenų apsaugos pareigūno paslauga

Esant poreikiui teikiame duomenų apsaugos pareigūno paslaugas.

Teisinis BDAR auditas

Identifikuojamos duomenų tvarkymo rizikos, išaiškinami duomenų tvarkymo tikslai, įvertinama, ar reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas, taip pat kaip užtikrinamas duomenų saugojimas ir sunaikinimas. Nustatomi korekciniai veiksmai.

Kaip tai veikia

Konsultuojame  mažas ir net labai mažas įmones bei organizacijas Bendrojo duomenų apsaugos  reglamento klausimais.

Konsultuojame biudžetinių įstaigų (įmonių, organizacijų) duomenų apsaugos pareigūnus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento klausimais.

Konsultacija

Pirmoji konsultacija - nemokama. Suteikiame pirmąją konsultaciją, kokių dokumentų reikia pagal BDAR reikalavimus Jūsų įstaigai, įmonei atsižvelgiant į vykdomą veiklą.

Strategija

Identifikuojamos asmens duomenų tvarkymo rizikos, nustatomi asmens duomenų tvarkymo tikslai, įvertinama, ar reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas.

Dokumentacija

Parengiame visus lokalius (vidinius) teisės aktus (dokumentus) asmens duomenų tvarkymo klausimais, privatumo politikas, įtvirtiname duomenų tvarkymo būtinus reikalavimus.