Paslaugos


Jei aktualu, kad  Jūsų įmonėje/įstigoje  vykdoma veikla atitiktų
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) reikalavimus, SKAMBINKITE!

Profesionali pagalba asmens duomenų apsaugos klausimais

BDAR

Teisinis BDAR auditas

Labai svarbus etapas įgyvendinant BDAR atitktį, kurio metu identifikuojama duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, rizikos, išaiškinamos duomenų tvarkymo apimtys, įvertinama, ar reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas, taip pat kaip aprašomi duomenų saugojimo ir sunaikinimo procedūros. Nustatomi korekciniai veiksmai. Įvertinama turima dokumentacija.

Konsultacija BDAR klausimais

Teikiama teisinė konsultacija asmens duomenų apsaugos klausimais pagal Jūsų individualizuotą įmonės/įstaigos vykdomą veiklą.

Išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Įvertinama ar kyla pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną, bei suteikiama išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugas pagal Jūsų įmonės poreikius.

BDAR atitikties privalomų elgesio kodeksų (privatumo politikų, duomnų teikimo sutarčių ir etc.) rengimas

Pagal įmonės individualius poreikius rengtini visi būtini pagal BDAR vidiniai dokumentai: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; Privatumo politika; Sutikimas dėl slapukų; Poveikio duomenų apsaugai vertinimas; Sutartys su duomenų valdytojais /tvarkytojais; Vaizdo, telefoninių poklabių įrašymo tvarkos aprašai ir etc.

Rengiame visus BDAR dokumentus

Privatumo politikos dokumentai

Rengiame privatumo politikos dokumentus pagal Jūsų įmonės vykdomą veiklą. Taip pat ruošiame privatumo politikas internetiniams puslapiams.

Darbo tvarkos taisyklės

Rengiame būtinas darbo tvarkos taisykles darbuotojams.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika

Ruošiame darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikos dokumentus.

Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai

Rengiame asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo ir pranešimo apie juos tvarkas.

Duomenų subjekto sutikimo formos

Jei renkate bet kokius asmens duomenis, būtina turėti ir duomenų subjekto sutikimo formas, kurias Jums galime parengti pagal renkamus duomenis.

Sutartys dėl asmens duomenų tvarkymo

Rengiame visas reikalingas ir būtinas sutaritis dėl asmens duomenų tvarkymo.

Reagavimo į informacijos saugumo incidentus tvarkos aprašai

Jei Jūsų įmonė renka bent menkiausius asmens duomenis - privalote pasirūpinti ir tų duomenų saugumu bei nutikus saugumo pažeidimo incidentams į juos tinkamai reaguoti. Rengiame visus būtinus reagavimo į informacijos saugumo indicentus aprašus.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymo formos

Rengiame visas būtinas duomenų rinkimo saugojimo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymų formas.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Parengiame ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkas įmonėms.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Ruošiame dokumentus skundų dėl BDAR pažeidimų tvarkas.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūras

Pagal Jūsų įmonės veiklą, įvertinsime poveikio duomenų apsaugai. Parengsime visus būtinus dokumentus ir aprašus.

Vaizdo stebėjimo tvarka

Jei vykdote bet kokį vaizdo stebėjimą, būtina turėti patvirtintas vaizdo stebėjimo tvarkas, kurias galime Jums parengti.

Pirmoji konsultacija online - nemokamai.

Kitos paslaugų kainos ir darbų įvykdymo terminai vertinami individualiai pagal faktinius poreikius ir numatomų darbų apimtis, bendru sutarimu.